виж Количката е празна

Общи условия за ползване

Общи условия за продажба

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ФЕНИК ЛАЙТ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София,ул.Бъднина, ж.к.Младост 3,м-н 3 ЕИК BG 203575339 и лицето, купувач на стоките,  продавани от ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД, наричано занапред КУПУВАЧ.

При противоречие между разпоредбите от Общите условия и разпоредбите от индивидуален договор предимство имат разпоредбите в конкретния договор.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Общите условия за продажба са публикувани на фирмения уебсайт на адрес www.fenix-light.bg и са напълно обвързващи за страните, освен ако те изрично и писмено не са уговорили други.
 2. Настоящите Общи условия се считат за валидни за всякакъв вид оферти, договори и поръчки. Всички доставки на ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД се извършват изключително въз основа на тези Общи условия за продажба.
 3. КУПУВАЧЪТ приема Общите условия най-късно с насрещното приемане на стоките.
 4. ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД си запазва правото да променя по всяко време Общите условия за продажба като своевременно ги публикува на www.fenix-light.bg.

II. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. Поръчки за стоки могат да бъдат направени през сайта, на посочения телефон в сайта или  в писмен вид по e-mail:fenixlight@abv.bg
 2. Отговорност на КУПУВАЧА е да подава точна и вярна информация за адреса на доставка и телефон за обратна връзка. ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  не носи отговорност за недоставени пратки поради грешен или непълен адрес за доставка или некоректен телефонен номер. Всички допълнителни разходи, вследствие на усложнения в доставката поради некоректно подадени данни за доставка, ще бъдат за сметка на КУПУВАЧА.

ІII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. Условие за изпълнение на поръчки:
  • Ангажиментът за изпълнение на поръчка за ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД възниква в момента на получаване на  заявка от КУПУВАЧА.
  • Изпълнение на поръчка за ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  е налице, когато стоката е предадена лично на КУПУВАЧА, на негов представител или на представител на транспортна или куриерска фирма в декларираните срокове, качество, количество и комплектност.
  • Веднага след предаване на стоката на представител на транспортна или куриерска фирма ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  се освобождава от риска от повреждане/загубване на стоката, който се прехвърля върху КУПУВАЧА.
 2. Начини на изпълнение на поръчки:
  • При директна продажба – чрез предаване на стоката лично на КУПУВАЧА или на негов представител.
  • При дистанционна продажба – чрез предаване стоката на представител на транспортна или куриерска фирма.
 3. Срок на изпълнение на поръчки за доставки:
  • Ако не е договорено друго в писмена форма, срокът на изпълнение на поръчки за налични стоки е до два работни дни от датата на постъпване на заявката.
  • Срокът за изпълнение на поръчки за неналични стоки се уточнява от ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД най-късно до tri работни дни от датата на запитване от страна на КУПУВАЧА.
 4. Отговорност:
  • ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  не отговаря за неизпълнение или забавено изпълнение на поръчки, ако стоките са спрени от производство или то е временно възпрепятствано, или ако са възникнали други извънредни обстоятелства, които по обективен начин правят изпълнението на поръчката невъзможно или го забавят. ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  ще уведоми КУПУВАЧА своевременно за възникването на непредвидените обстоятелства.
  • ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  не носи отговорност за забава в доставката на поръчаните стоки, в случай че закъснението е от страна на транспортната или куриерската фирма.

IV. ЦЕНИ

 1. Цената на стоките е цената, посочена от ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  и публикувана в ценова листа или на интернет сайта www.fenix-light.bg, актуална към датата на приемане на поръчката на КУПУВАЧА.
 2. ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  си запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие.
 3. Всички обявени цени са в български лева (лв.) с включен ДДС. Цените са за единична бройка и в тях не е включена стойността на доставката.
 4. Всички възможни допълнителни разходи за доставка са съгласно ценоразписа на транспортната или куриерската фирма и са за сметка на КУПУВАЧА.

V. ПЛАЩАНИЯ

 1. Начини на плащане – КУПУВАЧЪТ следва да извършва плащанията към ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД :
  • по банков път – авансово чрез превод по посочена сметка на ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД ;
  • чрез наложен платеж – при получаване на стоката дължимата сума се заплаща на представител на куриерската фирма;
  • в брой в офиса на адреса на седалището на фирмата –гр. София,ул.Бъднина, ж.к.Младост 3,м-н 3
 2. Плащането се счита за осъществено в момента, в който сумата постъпи по сметка на ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  или е заплатена на представител на куриерска фирма в случаите на наложен платеж, или е платена в брой в магазина на фирмата.
 3. Запазване на собствеността върху неплатените стоки – до пълното заплащане на дължимите суми ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  си запазва правото на собственост върху стоката. Това право преминава върху КУПУВАЧА в момента на приключване на всички дължими плащания към ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД .

VI. РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА

 1. Стоките се проверяват и се пакетират от ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  преди изпращането им. С цел да се открие възможно скрито увреждане при транспортирането им, липси или загуби, пратките следва да се отварят и проверяват от КУПУВАЧА или от негов представител по отношение на количество, номенклатурно несъотвествие и нарушен търговски вид в момента на получаването им.
 2. Всички рекламации по отношение на количество, номенклатурно несъответствие и нарушен търговски вид на доставените стоки трябва да се извършат  от КУПУВАЧА до 24 часа от датата на доставката.
 3. ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  следва да проучи рекламацията по отношение на количество, номенклатурно несъотвествие и нарушен търговски вид и да информира за решението си КУПУВАЧА в срок от 3 (три) дни след получаването на сигнала за рекламация.
 4. Ако КУПУВАЧЪТ, при получаване на доставените от куриерска фирма стоки, установи увреждане при транспортирането им, пратката следва да се отвори и да се провери в момента на получаването й. При видими дефекти, установени в момента на предаване на пратката от представител на куриерска фирма на КУПУВАЧА, това обстоятелство се констатира на място, отбелязва се върху товарителницата и се съставя констативен протокол, подписан от КУПУВАЧА и куриера. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД за случая.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 1. В случаите, когато КУПУВАЧЪТ иска да върне стока, заявявайки, че същата има дефект, е необходимо ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  да потвърди дефекта след оглед или техническа проверка.
 2. При потвърдени дефекти ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  ще отстрани за своя сметка дефекта или подмени дефектиралата част. Ако дефектиралата част е основна, ще бъде подменен целият продукт. При невъзможност да се отстрани дефектът или да се подмени, ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  ще възстанови цялата сума, платена от КУПУВАЧА за дефектиралата стока.
 3. Транспортните и други разходи по връщане на стоката до седалището на ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД  са за сметка на КУПУВАЧА.
 4. При основателна рекламация отремонтираната или заменената стока ще бъде изпратена на КУПУВАЧА в едномесечен срок, като транспортните разходи са за сметка на ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД.
 5. Ако рекламацията се счете за неоснователна, същата стока ще бъде върната на КУПУВАЧА, като транспортните разходи са за негова сметка.

VII. ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ НА ВИВА

 1. Срокът на търговската гаранцията  , при условие че те са правилно инсталирани и използвани съгласно добрите инженерни практики, е:
  • 24 месеца за LED светлинни източници и LED осветителни тела;
  • 12 месеца за: компактни луминесцентни лампи, газоразрядни лампи;
 2. Срокът започва да тече от датата на продажба на продукта от търговец на територията на България. Предявяването на рекламация съгласно търговската гаранция трябва да се извърши не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.
 3. ФЕНИКС ЛАЙТ ЕООД не осигурява търговска гаранция в случай на повреди, причинени вследствие умишлена промяна в конструкцията на продуктите, неправилно монтиране и неправилна употреба или съхранение, изпускане, удар, проникване на влага, намокряне (за продукти със степен на защита, по-малка от IP44), следствие на природни бедствия, както и други външни въздействия.
 4. Упражняването на право на рекламация се извършва , като КУПУВАЧЪТ трябва да представи:
  • дефектиралата стока,
  • касовата бележка или фактурата,
  • оригиналната опаковка.
 5. Tърговската гаранция не оказва влияние върху правата на КУПУВАЧА, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. За неуредените от настоящите Общи условия за продажба въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила от 29.10.2016г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяни с други.